Evangeliske sanger

Treffpunkt - Husorkester

Evangeliske sanger

Siste 07.02.17:  I går i dag til evig tid

Opptaket er gjort i Kristi Menighet's "Treffpunkt" 4.1.17
Produsent: http://www.alfa-webtv.com
Facebook: https://www.facebook.com/AlfaWebTV.net/

Jesus skal komme igjen

Gordon Tobiassen

17.02.17: Jesus skal komme igjen

Luk 21,25-27 "Og det skal skje tegn i sol og måne og stjerner, og på jorden skal folkene engstes i fortvilelse når hav og brenninger bruser, 26 mens mennesker faller i avmakt av redsel og gru for det som kommer over jorderike; for himmelens krefter skal rokkes. 27 Og da skal de se Menneskesønnen komme i skyen med kraft og megen herlighet. 28 Men når dette begynner å skje, da rett eder op og løft eders hoder! for eders forløsning stunder til"

Vi er inne i en ventetid (en søvnens tid) som startet da Jesus reiste hjem på Kristi himmelfartsdag. På samme måte skal han også komme igjen, dvs den dag han skal sette føttene på Oljeberget.
Men VI lever i en forventningstid da han skal komme i lufthimmelen og hente sine. Derfor skal vi etter Bibelen trøste hverandre med disse ord, for han har satt foran oss en åpen dør.
Åpenbaringsboken er i tillegg åpenbaringer av det som skal skje før Jesus fysiske komme, en stadfestelse av det som tidligere er sakt i Bibelen. Men også det som skal skje på andre siden.

Greåker Mannsmusikk under ledelse av Harald Bjørn Sæther deltar.

Opptaket er gjort i Betania Arendal 8. mai 2016
Produsent: http://www.alfa-webtv.com
Facebook: https://www.facebook.com/AlfaWebTV.net/

Den som sover - synder

Leif Solheim

14.02.17: Den som sover - synder

Det heter i ordtaket: "Den som sover - syner IKKE". Men dette er helt feil. Hør disse vekkende ord fra Erik Solheim som beskriver den alvorlige situasjonen i den tiden vi lever i.

Produsent: http://www.alfa-webtv.com
Facebook: https://www.facebook.com/AlfaWebTV.net/
Opptaket er gjort på Nytt Livs Lys stevne på Gautefall 2016.

Har Gud forkastet sitt folk? - Del IV

Charles Hansen

10.02.17:  Har Gud forkastet sitt folk? - Del IV

Rom. 11:25-36 - Charles Hansen
Gud har IKKE forkastet sitt folk! Israel har forkastet sin Gud og derfor har forherdelse delvis kommet over Israel, men Gud har ovenfor Paulus avslørt en hemmelighet for oss og den er slik som det står skrevet i 
Rom 11,25 "For jeg vil ikke, brødre, at I skal være uvitende om denne hemmelighet – for at I ikke skal tykkes eder selv kloke – at forherdelse delvis er kommet over Israel, inntil fylden av hedningene er kommet inn,

Rom 11,26 og således skal hele Israel bli frelst, som skrevet er: Fra Sion skal redningsmannen komme, han skal bortrydde ugudelighet fra Jakob,

Rom 11,27 og når jeg borttar deres synder, 25 da er dette min pakt med dem."

Opptaket er gjort på Gavelstad Gjestegård 2016 i forbindelse med Ordet og Israels stevne. Tema: Har Gud forkastet sitt folk?

Del III: Har Gud forkastet sitt folk - De hedningekristnes forhold til Israel

Kristian Fagerli

03.02.17:  Har Gud forkastet sitt folk - De hedningekristnes forhold til Israel

Kristian Fagerli: Har Gud forkastet sitt folk - De hedningekristnes forhold til Israel.
Opptaket er gjort på Gavelstad Gjestegård 2016 i forbindelse med Ordet og Israels stevne. Tema: Har Gud forkastet sitt folk?

Noen mennesker har sneket seg ubemerket inn

Leif Solheim

31.01.17: Noen mennesker har sneket seg ubemerket inn

Hvor har de sneket seg inn? (Jud1:4). Dette skremmende svaret få du her.
Produsent: http://www.alfa-webtv.com (2016)
Opptaket er gjort på Nytt Livs Lys stevne på Gautefall 2016.

Del II: Har Gud forkastet sitt folk og har de snublet for at de skulle falle?

27.01.17: Del II: Har Gud forkastet sit folk - og har de snublet for at de skulle falle?

De finns tre slags mennesker: 

- Jøder
- Hedninger
- Den kristne menighet (bruden) - dvs de som har tatt i mot Kristus som sin frelser. Det er bare denne type mennesker som kommer til himmelen.

Når Jøder og hedninger kommer til tro på Jesus - blir de tillagt menigheten - - altså bruden.

Hvorfor har jødene og Israel en særstilling i Bibelen?
David sier i 7:23: Hvor er det på jorden et eneste folk som ditt folk Israel? I Mos 5.7 står det at Gud har tatt ut dette folket som sin eiendom. Israel er derfor Guds jordiske eiendomsfolk, mens menigheten er hans himmelske.

Opptaket er gjort på Gavelstad Gjestegård 2016.
Produsent: http://www.alfa-webtv.com
Facebook: https://www.facebook.com/AlfaWebTV.net/

Del I av IV: Har Gud forkastet sitt folk?

Oddvar Tegnander

20.01.17Har Gud forkastet sitt folk?
Del I av IV

Opptaket er gjort på Gavelestad Gjestegård 30. september 2016 under Ordet og Israelsk temahelg 30.9 - 2.10.2016

Går det virkelig an å tro at Gud virkelig har forkastet sitt eget folk som han inngikk en pakt med før de ble et eget folk. Et folk som var utvalgt
fra tidens morgen og som har del i løftene, paktene og de store mengden av velsignelse som har blitt øst ut over folket?

Om Gud hadde forkastet sitt folk, da har han også forkastet sin sønn; Jesus! For Jesus var jo Isai's rotstubb og av kong Davids ætt!

Produsent: http://www.alfa-webtv.com
Facebook: https://www.facebook.com/AlfaWebTV.net/

Israels framtid

Gordon Tobiassen

12.01.17: Israels framtid

Stig Andreasson: Endetidens tegn - Del IV - Lovløsheten tiltar

10.01.17Endetidens tegn - Del IV - Lovløsheten tiltar

Dette tema er svært aktuelt i vårt samfunn i dag - også her i Norge.

Vitnesbyrdet

06.01.17: Vitnesbyrdet

Ofte hører vi om personer som har ”ligget nede” heller har hatt et vanskelig liv og som på en underlig måte har blitt frelst.

Dette vitnesbyrdet er noe mer uvanlig og handler om et menneske som har et velordnet liv, god utdannelse og ellers har et godt liv på alle måter. Dette mennesket forteller om sin vei til Jesus i godt voksen alder.

Produsent: http://www.alfa-webtv.com
Facebook: https://www.facebook.com/AlfaWebTV.net/

ENDETIDENS TEGN - Del III: Kristenheten i de siste dager

03.01.17: ENDETIDENS TEGN - Del III: Kristenheten i de siste dager

Det som Stig Andreasson tar opp her er svært treffende på mye av det vi ser rundt forbi i menighetene i disse dager. Denne trenden har vært i fokus allerede i flere år og har kanskje ikke avtatt.

Profetisk budskap til menigheten

Oddvar Tegnander

29.12.16: Et budskap til menigheten (bruden) fra jesus om at tiden er svært nær til Hans komme i skyen for ¨hente bruden hjem til seg og sin Far.

Gavelstad: høsten 2016

Hvordan står det til med forkynnelsen av Guds Ord i kirker og kristne forsamlinger i dag?

Det som er gjengitt nedenfor er utdrag hentet fra en av bøkene til Adolf Bjerkreim (Guds Nådes Dyp) fra 1972.  Det han skriver er så absolutt gjeldene i den tiden vi lever i i dag.

Vi mennesker må få høre den fulle sannhet om nødvendigheten av Kristi død, om soningen ved hans blod og konsekvensen av Kristi død og oppstandelse.  For det er ved åpenbarelse  av disse kjensgjerninger vi kommer til klarhet om vår frelse.  Ved forkynnelse av andre sannheter kan det oppnås at menneskene blir religiøse, men ikke frelst.

Frelst blir en bare ved troen på ”ORDET om korset”.

Før et menneske kan anta Kristus som sin lærer og etterleve hans eksempel må han først ha hatt et møte med Jesus angående sine synder.  Hans første kjennskap til Kristus må komme gjennom syndenes forlatelse.  Den første åndelige lekse han har å lære er at ”Kristus døde for våre synder etter Skriftene”. Før den lekse er lært, kan ingen andre troslekser læres. Nettopp av denne grunn må evangeliet om Jesus forkynnes blant de første ting (1.Kor 15:1-5 og 12-18).

For det er nemlig på dette punkt Djevelen driver sitt forførende spill.  Den taktikk djevelen nå følger er ikke først og fremst å forhindre at Kristus forkynnes, men at han skal bli forkynt på en slik måte at det ikke fører til menneskenes frelse.  For ham gjelder det om å lulle synderen til ro i død religiøsitet.  Og i dette har han hatt stor suksess.  Det kan lykkes han å få plassert - i de kristnes rekker - en stor skare forkynnere som aldri selv har møtt Gud ved den blod-bestenkte nådestol.  I sin erfaring har de aldri opplevd frelse ved troen på Kristi forløsning.  Av denne grunn kjenner de da heller ingen brann i sitt hjerte etter å forkynne sannheten om blodet for andre. Derimot preker de med iver om Jesus fullkomne liv, hans oppofrende tjeneste mot lidende mennesker og hans storslagne etiske lære. Med forkjærlighet dveler de ved bergpreken og fremhever nødvendigheten av å etterleve kjærlighetsbudet.  Jesus lidelse og død nevnes bare i de tilfeller hvor den foreskrevne tekst ikke tillater at dette forties.

Det er også et annet forhold som i en viss forstand er enda verre.  Vi har et sterkt inntrykk av at det også har lykkes sjelefienden å forlede de som vi gjerne vil tro har opplevd frelse ved troen på Kristus, til å skyve ”Ordet om korset” helt i bakgrunnen.  De får seg liksom ikke til å forkynne denne frelsende og frigjørende sannhet.  Det er nesten som de ikke finner det nødvendig å fremholde dette ledd av den kristne tro.  De liksom forutsetter at dette er noe som folket vet fra før, og så er det overflødig å tale om det.  Hva er det da de forkynner? Jo, de legger vinn på å dagsaktualisere preken.  Det kirke- og møtesøkende publikum orienteres i – er de tanker og problemer som er oppe i tiden.  Verdenspolitikken, moral- og sedelighetsproblemet m.v. får en bred plass.  Alt dette kan til sin tid og på sin plass være bra nok; og av og til nødvendig.  Men når det er spørsmål om å vekke samvittighetene til erkjennelse av synd og hjelpe menneskene inn til et bevisst og fruktbart liv i Gud, så fører den slags forkynnelse ikke fram.

Jesus befaling til apostlene var å gå ut i all verden og forkynne ”omvendelse og syndenes forlatelse”.  Den som står overfor en forsamling av ufrelste mennesker og ikke gjør det, er i strid med den Herre han gir seg ut for å tjene.  Står man derimot overfor troende mennesker er saken en annen.  Da skal alt Guds råd forkynnes så langt som en evner det.

Er vi lammet?

Gordon Tobiassen

23.12.16: Er vi lammet?

Hvordan står det til med det Norske folk i dag? Og hvordan står det til med deg - du som ser og hører på denne videoen?

Som i tidligere tider, gjør Jesus også noe med mennesker i dag. Vi er kommet inn i en tid hvor kirker, menigheter og mange kristne er lammet både på det etiske og moralske området. Vær klar over at det er en åndskamp som foregår og som er helt avhengig av at Gud's menighet ikke er lammet, men vinner seier både for vårt folk og land.

Hør og ta innover deg denne sterke vekkelsespreken av Gordon Tobiassen.

Opptaket er gjort i Spangereid kirke 7. mai 2016.
Greåker mannsmusikk under ledelse av Harald Bjørn Sæther deltar med en sang i begynnelsen av programmet.
Produsent: http://www.alfa-webtv.com (2016)

Endetidens tegn

 

03.01.17: ENDETIDENS TEGN - Del III: Kristenheten i de siste dager

 

Det som Stig Andreasson tar opp her er svært treffende på mye av det vi ser rundt forbi i menighetene i disse dager. Denne trenden har vært i fokus allerede i flere år og har kanskje ikke avtatt.

 

20.12.16: Del II: Hvordan skal menneskene være i endetiden?

(Stig Andreasson) Slik som det står skrevet skal menneskene bl.a. være uten aktelse for det hellige. Er ikke Gud Hellig? Jo han er det, men det virker ikke slik i vårt samfunn - og det som enda verre er - heller ikke blant kristenheten.
Gudsbespottelse skjer i dag over alt, til og med i kirker og kristne forsamlinger.

16.12.16: Del I - Gudsbespottelse og urettferdighet

Det finns en mengde endetidstegn, men her vil vi bare fokusere på fire områder, hvor vi nå først vil stille spørsmålet om det som foregår i vårt samfunn.
Er Norge delaktig i folkemord/massedrap?
Dessverre må svaret bli ja! Og det har pågått i flere ti-år! En kraftig påstand, men sannheten overstiger hva vi egentlig klarer å fatte. Samlet sett er det som skjedde under 2. verdenskrig for ingenting å regne mot det som har pågått bare i Europa de siste årtier.

Men, dessverre er det få eller ingen som bryr seg. Heller ikke kirker eller mange av våre ledere i kristne forsamlinger våger å stå fram å påpeke hva som foregår. De har mistet forståelsen om hva som er Hellig. Gud er Hellig, og det er bare han som kan skape liv av ingenting. Derfor er også livet som Han har skapt hellig!

Det siste som er vedtatt (eller blir vedtatt) av myndighetene er rett og slett makabert. Tror ikke de kan ha forstått konsekvensene av dette for den generasjon som vokser opp.

Denne videoen med Stig Andreasson anbefales til alle på det aller sterkeste. Kanskje er det håp om at det kan være noen som reagerer, tar det innover seg og ser hva som egentlig skjer.

Tegnene på denne tids avslutning

Gordon Tobiassen

09.12.16: Tegnene på denne tids avslutning

En sterk og vekkende preken av Gordon Tobiassen.

Ut fra profetiene og de tegnene vi ser rundt oss i verden og samfunnet, tyder alt på at tiden for enden av denne tidsalder nærmer seg raskt en avslutning.  Hvordan skal det da gå med alle  menneskene, de som ikke er frelst og ikke minst; alle de i menighetene som ikke får høre det sanne evangeliet? Slik som verden er i dag, må vi alle i denne frafallstiden ikke la seg skremme, men stå opp for sannheten.

Hele veien har han lovet være med

Stevnemusikken fra Nytt Livs Lys stevne 2016

006.12.16: Hele veien har han lovet være med

Stevnemusikken fra Nytt Livs Lys stevne på Gautefall 2016.
foto: Karin Østhaug Meyer og Sverre Meyer
produsent: http://www.alfa-webtv.com (2016)

Hva holder Jesus på med?

Asbjørn Froholt

02.12.16: Hva holder Jesus på med?

Opptaket er gjort på Nytt Livs sommerstevne på Gautefall juli 2016.
Reidun Norbom synger i begynnelsen av programmet: "Herre Krist Hvem skulle vi vel gå til?"

Har Gud forkastet sitt folk - jødene?

Gordon Tobiassen

25.11.16: Har Gud forkastet sitt folk - jødene?

La oss ikke være som Orpa (i Rut's bok) som vendte Israel og jødene ryggen.  Men la oss stå med No'omi som Rut, opp for dette land og folk. Da skal vi også høste Gud's velsignelse.
Alt for mange - og ikke minst av de som kaller seg kristne - har vendt både landet og folket ryggen.

Vi vet at presset mot Israel og jødene bare vil øke i intensitet etter hvert som vi nærmer oss tidens ende. 

Glem da ikke de Ord fra Herren (sak 12:3) som sier: "Og det skal skje på den dag at jeg vil gjøre Jerusalem til en sten å løfte på for alle folkene; alle som løfter på den, skal såre seg selv. Ja, alle jordens hedningefolk skal samle seg mot det"

Opptaket er gjort i Kristiansand Frikirke 5. mai 2016.
Flekkerøyguttene synger sangene: "Jeg ønsker å se Jesus mest av alt" og "Er passet i orden?"

Produsent: http://www.alfa-webtv.com (2016)

Forkynn hele evangeliet

Gordon Tobiassen

22.11.16: Forkynn hele evangeliet

En høyst aktuell oppfordring til våre prester og pastorer. I mange kirker og bedehus får vi bare høre halve evangeliet.  Et "evangelium" som verken gir "brød eller nød"

Er Gud bare en nådig og kjærlig Gud?

Gordon Tobiassen

15.11.16: Er Gud bare en nådig og kjærlig Gud?

Et aktuelt spørsmål å stille seg i dagens virkelighet. Man forventer vekkelse, men den uteblir.  Hva er årsaken til dette?

Hva er løsningen på konflikten i Midtøsten?

Gordon Tobiassen

11.11.16:  Hva er løsningen på konfliktene i Midtøsten?

Gordon beskriver, begrunnet i skriften, hva som er løsningen på konflikten i Midtøsten.

Gordon Tobiassen: Herrens dag og Kristidag

Gordon Tobiassen

28.10.16: Hva er forskjellen på Herrens dag og Kristi dag?

For som lynet går ut fra øst og skinner like til vest, således skal Menneskesønnens komme være (Matt 24:27)
Hva er forskjellen på "Herrens dag" og "Kristi dag"?  Dette er det viktig å ha klart for seg. Forskjellen kan være katastrofal om man ikke er forberedt!

Opptaket er gjort i Filadelfia Varteid 7. juni 2016

Gordon Tobiassen: Sover vi?

Gordon Tobiassen

25.10.16: Sover vi?

Et alvorsord om den tiden vi lever i i dag.  Det er livsviktig at vi skjønner og kjenner den tiden vi
lever i nå.  Dette gjelder ikke bare det enkelte menneske, men også våre kirker og kriste forsamlinger!
Hør hva dere forkynner prester og pastorer! Er det sannheten som fører menneskene til syndserkjennelse?
Eller er det bare om kjærlighet og nåde? Er dere klar over hvilke ansvar dere har overfor Gud? 
Hva slags "mat" serveres det i menighetene? Den som ikke blir gitt eller tar til seg føde - dør. I dette tilfelle er det snakk om en evig død!

Vår nasjon trenger et "væromslag" og la det begynne med den enkelt av oss.

Gordon Tobiassen:: Pakten

Gordon Tobiassen

14.10.16: Pakten

Opptaket er gjort i Filadelfia Grimstad 4.mai 2016
Arne Gundersen deltar med én sang "Dyrkjøpt, frikjøpt" på slutten av programmet.

Menighetene og jødene

Gordon Tobiassen

11.10.16: Menighetene og jødene

Hvordan er verdens og  mange menigheters forhold til Jødene og Israel i dag?

Odd Bernhardsen

23.09.16: Et vitnesbyrd fra en hardt prøvet mann.

Denne prøvende mannen - Odd Bernhardsen fra Fredrikstad var uønsket som barn. Han ble tidlig plassert i barnehjem -  har levd et liv i fornedrelser og motgang og mange prøvelser.
Men etter at han kom til tro på Jesus har han opplevd og erfart Jesus' nærvær  gjennom mange prøvelser og vanskeligheter.